هزینه لابراتواری الاینرهای B-Align 2018-02-17T10:54:34+00:00

Transparent Aligner System

هزینه های طراحی و ساخت کامپیوتری (CAD/CAM) الاینرهای شفاف B-Align – قابل اجرا از ابتدای اسفندماه 96

هزینه CAD (طراحی کامپیوتری) : پانصد و پنجاه هزار تومان ( بابت اجرای “یک طرح درمان” برای هر بیمار )

هزینه CAM (ساخت کامپیوتری) : یکصدهزار تومان به ازای هر تمپلیت یا الاینر (مجموع تمپلیتها و الاینرهای لازم برای هر بیمار محاسبه می گردد… برای یک فک یا هر دو فک)

نکته مهم اول: در صورتیکه تعداد تمپلیتها و الاینرهای لازم برای درمان هر کیس از 25 عدد بالاتر شود هزینه هر الاینر اضافه، به جای صدهزار تومان، سی هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نکته مهم دوم: برای تمام کیس ها (در صورت صلاحدید پزشک معالج) “یکبار” ریفاینمنت (اصلاح پایان درمان) رایگان انجام خواهد شد… به این معنی که انجام طراحی کامپیوتری مجدد برای کیس مربوطه، صد در صد رایگان بوده و تا 5 الاینر نیز رایگان ساخته خواهد شد و بابت هر الاینر اضافه بر پنج الاینر اول، سی هزار تومان دریافت خواهد شد.

نکته مهم سوم: در صورت درخواست پزشک معالج بر اجرای بیش از یک طرح درمان در مورد کیس های خاص ( به منظور انتخاب بهترین طرح درمان) ، بابت اجرای هر طرح درمان اضافی، مبلغ دویست هزار تومان به هزینه طراحی کامپیوتری کیس مربوطه افزوده می شود.