SAMPLE PHOTOS 2018-06-28T14:18:28+00:00

“B-Align” نخستین برند ایرانی الاینرهای شفاف (از سال 1394 تاکنون)

”لابراتوار بهمن“ نخستین لابراتوار ارتودنسی ایران در ارائه الاینرهای شفاف

لطفا از هر بیمار، پنج عکس داخل دهانی با کیفیت بالا و با مشخصات زیر به لابراتوار، تلگرام یا ایمیل شود:

عکس های طرفی – در حالتی که دندانها در اکلوژن هستند و به نحوی که روابط مولرهای اول یا دوم بالا و پایین با یکدیگر کاملا در عکس مشخص باشند

– لطفا دقت شود لبها و گونه ها هنگام عکس برداری، کنار زده شوند.

عکس از نمای اکلوزال دندانهای بالا و پایین به نحوی که تا آخرین دندان رویش یافته در عکس، دیده شود

– لطفا دقت شود لبها و گونه ها هنگام عکس برداری، کنار زده شوند.

عکس از نمای فرونتال (لیبیال) دندانهای بالا و پایین در حالت اکلوژن

– لطفا دقت شود لبها و گونه ها هنگام عکس برداری، کنار زده شوند.

و همچنین سه عکس خارج دهانی با کیفیت بالا و با مشخصات عکسهای این بخش به لابراتوار ایمیل یا تلگرام شود: