فرم سفارش الاینر های شفاف B-Align 2019-12-04T22:20:50+00:00

 

 

فرم سفارش الاینرهای شفاف B-Align

انتخاب مسیر …

پلن A (هشتصد هزار تومان پیش پرداخت برای هر بیمار) --- پلن B (سیصد و پنجاه هزار تومان پیش پرداخت برای هر فک)

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز قابل آپلود برای تمامی عکسها 1 مگابایت می باشد- نمای اکلوزال دندانهای بالا - لطفا عکس کاملا عمود بر سطح اکلوزال دندانها گرفته شود.

انتخاب مسیر …

نمای اکلوزال دندانهای پایین - لطفا عکس کاملا عمود بر سطح اکلوزال دندانها گرفته شود.

انتخاب مسیر …

نمای فرونتال (لیبیال - روبرو) دندانهای قدامی در حالتی که دندانهای خلفی روی هم کاملا جفت هستند.

انتخاب مسیر …

نمای باکال دندانهای خلفی راست بیمار در حالتی که دندانهای خلفی کاملا روی هم جفت شده اند و تا دیستال آخرین دندان در عکس مشخص باشد.

انتخاب مسیر …

نمای باکال دندانهای خلفی چپ بیمار در حالتی که دندانهای خلفی کاملا روی هم جفت شده اند و تا دیستال آخرین دندان در عکس مشخص باشد.

انتخاب مسیر …

لبه انسیزال دندانهای قدامی بالا از نمای لیبیال

انتخاب مسیر …

لبه انسیزال دندانهای قدامی پایین از نمای لیبیال

انتخاب مسیر …

نمای لترال دندانهای قدامی بالا و پایین در حالتی که دندانهای خلفی روی هم جفت هستند.

انتخاب مسیر …

عکس چهره کامل بیمار (چشمها در عکس باشند) از نمای روبرو و در حالتی که بیمار، لبخند واید (عریض) دارد و دندانهای بالا و پایین او روی هم قرار گرفته اند. مهم است که بیمار هنگام عکس برداری ایستاده باشد و بطور مستقیم به دوربین نگاه کند.

انتخاب مسیر …

عکس چهره کامل بیمار (چشمها در عکس باشند) از نمای روبرو و در حالتی که لبهای بالا و پایین او روی هم قرار گرفته اند. مهم است که بیمار هنگام عکس برداری ایستاده باشد و سرش در حالت پایین افتاده نباشد.

انتخاب مسیر …

عکس چهره بیمار (چشم در عکس باشد) از نمای طرفی و در حالتی که لبهای بالا و پایین او روی هم قرار گرفته اند. مهم است که بیمار هنگام عکس برداری ایستاده باشد و سرش در حالت پایین افتاده نباشد.

انتخاب مسیر …

عکس چهره بیمار (چشم در عکس باشد) از نمای سه رخ و در حالتی که لبهای بالا و پایین او روی هم قرار گرفته اند. مهم است که بیمار هنگام عکس برداری ایستاده باشد و سرش در حالت پایین افتاده نباشد.

انتخاب مسیر …

عکس چهره بیمار (چشم در عکس باشد) از نمای سه رخ و در حالتی که بیمار لبخند میزند. مهم است که بیمار هنگام عکس برداری ایستاده باشد و سرش در حالت پایین افتاده نباشد.

انتخاب مسیر …

می توانید OPG دیجیتال بیمار را همینجا آپلود کنید یا از OPG فیزیکی، عکس با کیفیت گرفته و آن عکس را آپلود کنید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید